Общи условия

Данни за титуляра на сайта:

Янко Боев
Am Steyrerfeld 28
85456 Wartenberg
ДДС Номер: DE 320068168

Контакт:

Телефон: +49 179 4186912
E-Mail: [email protected]

Интелектуална собственост

Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в този уеб сайт без разрешение на YankoBoev, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

В случай, че елементи или публикации от уеб сайта бъдат запаметени на техническо устройство и/или разпечатани за лична и нетърговска употреба, потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на интелектуална собственост на YankoBoev или на указаните трети лица.

Връзки към електронни страници на трети страни

На този уеб сайт има връзки към други уеб сайтове, които съдържат информация. Моля обърнете внимание, че тези сайтове могат да бъдат притежавани и управлявани от други компании и организации и имат други принципи за сигурност и защита на личните данни. Ние нямаме никакъв контрол и не носим никаква отговорност за каквато и да било информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни посредством тези уеб сайтове.

Ограничение на отговорността

Ние не носим отговорност за вреди и пропуснати ползи на посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на този уеб сайт материали. Ние не носим отговорност за вреди, причинени от посетителите на този уеб сайт на трети лица вследствие използването на уеб сайта и съдържащите се в него материали.

Авторски права за снимки

© Simon Migaj – www.pexels.com, © Marten Bjork – www.unplash.com, ©David Bartus – www.pexels.com, © Pixabay – www.pexels.com,© Yaoqi Lai –www.unplash.com, © Rawpixel – ww.unplash.com